box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Hội Ðồng Trung Ương HĐVN

 

Hướng Ðạo Việt Nam là một đại gia đình hợp nhất cả hai phái nam và nữ, liên tục noi theo tôn chỉ Hướng Ðạo do Baden-Powell khởi xướng và đứng trong Phong trào Hướng Ðạo Thế Giới.

 

Hướng Ðạo Việt Nam mang bản sắc dân tộc, đáp ứng với nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống tinh thần và văn hóa dân tộc. Trong lãnh vực này, Hướng Ðạo Việt Nam sẵn sàng hợp tác với những tổ chức người Việt hải ngoại có những hoạt động cùng chung mục đích.

 

Hướng Ðạo Việt Nam hướng dẫn các sinh hoạt trong sự tôn trọng qui lệ của hai tổ chức Nam và Nữ Hướng Ðạo Thế Giới, cùng chủ quyền của Hội Ðồng Hướng Ðạo từng quốc gia.


 

Ban Thường Vụ - Nhiệm Kỳ 2018-2022

(Updated: 17.09.2018)
 • Chủ tịch: Trưởng Trần Quang Thanh Trang - Canada 

 • Phó Chủ tịch Đặc Trách Nội Vụ: Trưởng Lê Linda - Hoa Kỳ

 • Phó Chủ tịch Đặc Trách Ngoại Vụ: Trưởng Võ Tố Quỳnh - Canada 

 • Tổng Thư Ký: Trưởng Nguyễn Trí Tuệ - Hoa Kỳ

 • Thủ Quỹ: Trưởng Nguyễn Đức Trí - Canada

 • Phụ tá Thủ quỹ:

 • Uỷ viên Liên Lạc và Phát Triển HĐTN: Trưởng Hồ Đăng - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/019)

 • Ủy Viên Truyền Thống Văn Hóa: Trưởng Nguyễn Tấn Hưng - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/020)

 • Ban Tu Thư: Trưởng Nguyễn Tiến Minh - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/021)

 • Ban Thông Tin Liên Lạc/Báo Chí: Trưởng Lê Minh Lý - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/022)

 • Ban Phát Triển: Trưởng Trần Chí Hồng Tiên - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/023)

 • Uỷ viên Trang Nhà: Trưởng Tô Vận Lân - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/024)

 • Uỷ viên Truyền Thông và Báo Chí: Trưởng Võ Thiện Toàn - Hoa Kỳ (Quyết Định số 2018/QD/025)

 • Kiểm Soát Viên Tài Chánh: Trưởng Vân Bùi - Hoa Kỳ

 •  

 • Cố Vấn: Xem Quyết Định số 2018/QD/016; 2018/QD/017; 2018/QD/018 - HĐTƯ

  * Trưởng Vĩnh Đào, Pháp, đặc trách khen thưởng và đối ngoại.
  * Trưởng Tô Văn Phước, Đức, đặc trách Tu Chính Hiến Chương, Nội Lệ và Tổ Chức Bầu Cử.
  * Trưởng Nguyễn Văn Thuất, Úc, đặc trách đối ngoại và tổ chức Trại Thẳng Tiến.
  * Trưởng Dương Thị Kim Sơn, Canada, đặc trách khen thưởng.
  * Trưởng Đỗ Phát Hai, Hoa Kỳ, đặc trách phát triển, kế hoạch và nội vụ.
  * Trưởng Lê Đức Phẩm, Hoa Kỳ, đặc trách Văn Hóa và Truyền Thống HĐVN.
  * Trưởng Võ Thành Nhân, Hoa Kỳ, đặc trách đối ngoại và Tu Chính Hiến Chương, Nội Lệ và Tổ Chức Bầu Cử.
  * Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Hoa Kỳ, cố vấn Phó Chủ Tịch Nội Vụ.
  Trưởng Trần Anh Kiệt, Hoa Kỳ, cố vấn Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ.


 

Ghi chú: Chủ Tịch Ban Thường Vụ và Kiểm Soát Viên Tài Chánh là hai người do Đại Hội Đồng bầu cử. Kiểm Soát Viên Tài Chánh có tư cách độc lập và không thuộc Ban Thường Vụ.


 

Nhiệm vụ Ban Thường Vụ

 

Chủ Tịch

 

·        Ðại diện chính thức của Phong Trào HÐVN

 

·        Ðiều hành tổng quát

 

·        Chuẩn chi viên ngân sách


 

Các Cố vấn

 

·        Ban Cố Vấn có nhiệm vụ góp ý kiến về mọi vấn đề có liên quan đến HÐVN, ngoài ra mỗi vị cố vấn còn đảm trách các công tác đặc biệt.


 

Phó Chủ Tịch 1

 

·        Thay thế Chủ Tịch BTV/HÐTU khi Trưởng nầy vì lý do gì không thể đảm đương trách nhiệm (ưu tiên 1)

 

·        Trông nom tổng quát sinh hoạt HÐVN

 

·        Trông nom công tác cải tiến thủ tục sinh hoạt của HÐTƯ

 

·        Ðảm nhận các công tác đặc biệt do Chủ Tịch BTV giao phó


 

Phó Chủ Tịch 2

 

·        Thay thế Chủ Tịch BTV/HÐTU khi Trưởng nầy vì lý do gì không thể đảm đương trách nhiệm (ưu tiên 2)

 

·        Trông nom Ủy Ban Quảng Bá và Vận Ðộng

 

·        Ðảm nhận các công tác đặc biệt do Chủ Tịch BTV giao phó


 

Tổng Thư Ký

 

·        Thay thế Chủ Tịch BTV/HÐTU khi Trưởng nầy vì lý do gì không thể đảm đương trách nhiệm (ưu tiên 3)

 

·        Trông nom Ủy Ban Văn Hóa và Truyền Thống

 

·        Trách nhiệm các dịch vụ hành chánh, lưu giữ hồ sơ của BTV/HÐTƯ

 

·        Theo dõi tình hình sinh hoạt của các đơn vị và đề nghị hoặc tiến hành những yểm trợ cần thiết.


 

Phó Tổng Thư Ký

 

·        Phụ tá Tr. Tổng Thư Ký

 

·        Ðảm trách các công tác do CT/BTV yêu cầu, đặc biệt là tại Úc

 

Thủ Quỹ

 

·        Quản trị ngân quỹ của HÐTƯ

 

·        Góp phần vào việc gây quỹ (phối hợp với Ủy Ban Quảng Bá và Vận Ðộng, nếu cần)

 

·        Chuẩn bị hồ sơ tường trình tài chánh để BTV/HÐTU chuyển sang Tr. UV Kiểm Soát Tài Chánh vào mỗi cuối tài khoá hàng năm.


 

Phụ Tá Thủ Quỹ

 

·        Phụ giúp Thủ Quỹ trong việc điều hành ngân quỹ


 

Ủy Viên 


.

 

 

NHIỆM VỤ CHUNG

 

·        Mỗi thành viên BTV/HÐTƯ nỗ lực chu toàn trách nhiệm với sự yểm trợ của toàn BTV, đồng thời giúp đỡ các thành viên khác và góp phần vào công việc chung.

 

·        Mỗi thành viên BTV/HÐTƯ đề nghị chương trình hoạt động dài hạn (nhiều năm), trung hạn (mỗi năm) và ngắn hạn (từng 3 hay 6 tháng) của chính mình hoặc hợp tác với các thành viên khác, đồng thời đưa ra dự thảo chi thu liên hệ đến chương trình của mình vào mỗi cuối tháng 6 hàng năm. Các đề nghị nầy sẽ được Chủ Tịch BTV/HÐTU đúc kết trong chương trình hoạt động và ngân sách của BTV/HÐTU.

 

·        Mỗi thành viên BTV/HÐTU tường trình hoạt động của mình mỗi 3 tháng (cuối tháng 3, 6, 9 và 12 mỗi năm, có phần lượng giá và các đề nghị) đến Chủ Tịch BTV/HÐTU. Một số hoạt động nầy có thể được Chủ Tịch BTV/HÐTU chuyển đến các trưởng phụ trách thông tin, báo chí, quảng bá .. .. để tuỳ nghi phổ biến.

 • Nếu bị trở ngại vì lý do gì khiến không thể chu toàn được nhiệm vụ, thành viên BTV/HÐTƯ kịp thời thông báo đến Chủ Tịch BTV/HÐTƯ để tìm cách giải quyết hầu công việc chung không bị đình trệ.

 

 

 

 

QUYẾT NGHỊ

·        Số QN/03/07/2018

.

Seite 123456
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis